Skepparslövs Golfklubb är den näst äldsta golfklubben i Kristianstads kommun.

Banan öppnades 1986 och är ritad av Rolf Collijn. Det är en 18-håls park och skogsbana naturskönt belägen på Nävlingeåsens sluttning mot Kristianstad.
Många hål kantas av stengärden. Gamla ekar och en milsvid utsikt är kännetecknande för banan.
1996 påbörjades ett arbete med en långsiktig dräneringsplan, varvid ett antal nya dammar har byggts för att göra banan intressantare.
1999 togs beslut om att bygga om hål 9 till ett par 4 vilket ytterligare förbättrat banan. 2005 byggdes greenen om på hål 10. Banan är öppen hela året, under vintern kan spel förekomma på provisoriska greener och tees.

Inte bara en golfbana – en naturupplevelse!

SCOREKORT

Skepparslövs GK startade from 2010 ett nytt sätt för teemarkering. Istället för vit, gul, blå & röd tee finns nu ett system med 5 olika nummer (48, 51, 54, 57 & 60). Numret visar längden på banan från respektive tee. Exempel tee 60 spelas 5992 m och tee 48 4854 m. Detta möjliggör för spelaren att själv välja tee, beroende på hur man känner sig just för tillfället. De 5 alternativen sträcker sig mellan 4854 meter och 5992 meter. Normalt utslag som gäller är, tee 57 för herrar och 51 för damer, önskar man spel från annan tee, säger man till i receptionen där scorkorten skrivs ut.

Kort historiebeskrivning över klubbens utveckling.

1983 Valter Thomé, dåvarande ordförande i Kristianstads GK och Skånes golfförbund påtalade för kommunen, behovet av ytterligare en golfbana i kommunen. Valter bjöd in ett antal personer, bl. a Rolf Boberg, Rolf Collijin och Petter Cullin, till ett möte där idén om en ny golfbana presenterades.
Kort därefter bildades en arbetsgrupp.

1984 En genomförandeplan och en grovkalkyl för golfbaneprojektet utarbetades under våren. För att snabbt komma igång med golfträningen mm skrevs ett arrendekontrakt med kommunen på marken för korthålsbanan och drivingrangen. Området plöjdes, stenplockades och harvades och med frivilliga medlemsinsatser räfsades och gräsbesåddes hela ytan. Informationsbroschyr togs fram och distribuerades till hushållen i Kristianstad med intresseanmälan. Vid informationsmöte i Helgagården, Skepparslöv den 26/6 1984 bildades klubben och interimsstyrelse utsågs. I början av september var antalet tecknade intressenter för medlemskap ca 500. Förhandlingar genomfördes med kommunen om arrende av marken för golfbanan. Rolf Collijn ritade banan och anbudsunderlag skickades ut. Sex entreprenörer lämnade anbud på banprojektet. Kallelse skickades ut till klubbens första årsmöte.

Den 17/11 hölls klubbens första årsmöte och beslut togs att teckna avtal med entreprenör med målsättningen att få en spelklar golfbana våren 1986. Vid mötet fastställdes stadgar mm. Till klubbens första ordförande valdes Rolf Boberg och övriga ledamöter var, Bengt-Göran Andersson, Rolf Collijn, Lars Husberg, Staffan Tyrberg, Petter Cullin och Nils-Erik Larsson, suppleanter Birgitta Rundqvist och Ulla-Britt Thyrén samt revisorer Kurt Floberg och Per Persson. Valter Thomé valdes till klubbens första hedersordförande. Den 20/11 antogs entreprenör för banbygget som drogs i gång omedelbart.
Medlemskap i Svenska Golfförbundet söktes.

1985 Drivingrangen färdigställdes och klubbens första Pro, Christian Claesson kontrakterades, som hade Grand Opening den 30/3. Lektioner till gröna kortet drogs igång och i maj fanns det mer än 180 juniorer i regelbunden träning. Klubben förhandlade sig till halv greenfee på Kristianstad GK:s 9-hålsbana och Hässleholms GK, för att klubbmedlemmarna skulle få möjlighet att prova på “riktiga banor”. Första numret av klubbtidningen Skepparslövet utkom i juni. I juli blev klubben fulltalig och kölista för medlemskap upprättades. Under hösten utfördes planenlig slutbesiktning och överlämnande av banan. Begagnade maskiner för underhåll av banan inköptes för ca 350 000 kr och sponsoravtal blev tecknade på samtliga hål.

1986 Den 17/5 öppnas banan med provisoriska greener. Premiärslaget slogs av Valter Thomé inför en jublande medlemsskara. Öppningen för greenfeegäster skedde en månad senare. Klubbhusprojekt samt iordningställande av lokaler för banpersonal påbörjades, en beräknad investering på 2 miljoner kr.

1987 I slutet av mars färdigställdes renoveringen av stallbyggnaden och klubbhuset med golfkro, shop och reception kunde tas i bruk. Officiella invigningen av golfbanan i maj månad. Invigare var landshövding Einar Larsson och på kvällen festade 250 deltagare på klubbhusets loft.

1988 och framåt har utvecklingen varit i positiv riktning och i dag ståtar klubben med en mycket fin golfbana och klubbhus.

1996 påbörjades ett arbete med en långsiktig dräneringsplan, varvid ett antal nya dammar har/kommer att byggas för att göra banan intressantare.

1997 blev den iordningställda konferenslokalen på klubbhusets vind klar.

1999 togs beslut om att bygga om hål 9 till ett dogleg par 4. Arbetet startade i oktober och färdigställdes i november. I slutspurten av färdigställandet av dräneringsplanen togs också beslut om avskärande dike längs med fairway och damm vid green på hål 16.

2000
hål 9 och 16 byggdes färdigt, ny vit tee på hål 17.
16:e öppnades under sommaren och 9:e öppnades i juni 2001.

På våren 2000 fick SklGK utmärkelsen “Årets golfklubb 1999”
Golfbana hade under åren 96 – 00 genomgått stora förbättringar. Betydande dräneringsarbete genomfördes vilket resulterat i en torrare och bättre bana. I motiveringen från Skånes Golfförbunds styrelse om anledningen till att klubben utsågs till årets golfklubb, betonas just förbättringen på banan.

Motiveringen till utmärkelsen var: 
“En golfklubb” – där man radikalt och med stort intresse förbättrat alla delar av banan till en standard i toppskick. Dessutom känner man starkt den goda anda som råder inom klubben och den positiva inställningen att “ställa upp”

2003
Var ett år för återhämtning och planering.

2004
Startades ombyggnad av greenbunkrar, ett arbete som kommer att ta flera år innan alla är omgjorda.
Starten på våren resulterade i ombyggnad av bunkrarna på hål 7, 14 och 17 för att sedan fortsätta på
hösten med hålen 5 och 6.

2005
Den sedan länge planerade ombyggnaden av greenen på hål 10, förverkligades under hösten 2005.
Arbetet genomfördes i egen regi och med inhyrd grävmaskin och dumper. Förutom ombyggnad av greenen byggdes ett nytt rött tee.

Innergården har genomgått en stor renovering.
En avspolningsanläggning och tryckluften har färdigställts så nu är det rena vagnar och skor på väg mot parkeringsplatsen efter rundorna.
Ny markbeläggningen på innergården samt nya rabatterna och övriga växter.
Även om det mesta arbetet med plattläggning har utförts av inhyrd arbetskraft,  så är det många timmar som har lagts ner av några få entusiastiska medlemmar.

2006
I augusti öppnades greenen på hål 10.
Dikena på hål 4 och 13 kulverterades och några tee förbättrades.

2009 – 2011
Bildandet av driftsbolag som ägs av medlemmarna
Fler och fler traditionella golfklubbar började se över sin finansiering. Golfsverige upplevde en förändring där klubbens situation snabbt förändrades så att skulderna till avgående medlemmar blev större än intäkterna från de som vill inträda. Ett omfattande arbete som krävde såväl juridisk, finansiell som faktabaserad kunskap för att genomföra en förändring startade.
Ett system med aktier gynnar de medlemmar som vill vara kvar i klubben. Ett system med medlemslån gynnar de medlemmar som går ur klubben.
Skepparslövs GK ägde marken så en aktiekonvertering var den bästa lösningen. Det främsta skälet till att klubben föreslog en övergång till driftsbolag där medlemmarna äger aktier var att långsiktigt stärka klubbens ekonomi genom att minska skulderna till medlemmar. Banker rekommenderade att golfklubbar med medlemslån bytte finansieringsform. Skepparslövs GK valde en frivillig konvertering där medlemmar som så önskade byta från medlemslån till aktie kunde göra det. Frivillig konvertering innebär att klubben inte blir helt skuldfri. I en enkät 2009 svarade 80,2 % av alla medlemmar med revers ja till att bilda ett driftsbolag.

Vid årsmötet november 2009 beslutades
att Skepparslövs GK bildar ett dotterbolag
att medlemslånen konverteras till aktier i detta bolag

I och med beslutet började arbetet med att bilda ett driftsbolag. Bolaget blev det driftsbolag som vi har idag och där störste ägare är Skepparslövs Golfklubb. Övriga aktier ägs av ca 400 personer som är eller har varit medlemmar i Skepparslövs GK. Ett Nyttjanderättsavtal som gör att medlemmarna i Skepparslövs Golfklubb garanterades en golfbana att spela på de närmaste 50 åren skrevs. 2011 hade ca 400 medlemmar bytt sin revers till en aktie. Det finns fortfarande möjlighet för medlemmar med medlemslån att byta till aktie.

2018 Ny hemsida

2019 Ny logga

2020 Solpaneler på maskinhallen

2020 & 2024 Ny stamledning bevattning

2021 Ny fikaplats under tak vid kiosken

2022 Nya pelare vid infarten

2022 Ny headgreenkeeper

2022 Ny toa på banan

2022 Hål 9 gjordes om från par 4 till par 3

2022 Ny uteplats vid krogen mot öster

2022 Ny sträckning från hål 18 till parkering , klubbhus

2023 Planlagt för ny husvagnsparkering

2023 Inhägnat för får på banan hål 9 och 10

2024 Ny bilflotta